Wednesday, January 12, 2011

வெள்ளத்தில் எங்க ஊர்......

எங்க வீடு










பிள்ளையார் கோவில் பின்பகுதி


விபுலானந்தா வீதி

பிள்ளையார் கோவில் பி பகுதி





வம்மியடி பிள்ளையார் கோவில் 








சரஸ்வதிவித்தியாலயம்





குணம் அண்ணன் வீடு (கடற்கரை வீதி)


மெயின் ரோடு விஷ்ணு கோவில்



வட்டி குளம் பின் பகுதி

வட்டி குளம்



அம்மன் கோவில் முன் பகுதி

அம்மன் கோவில் உள்ளே

அம்மன் கோவில் உள்ளே



வட்டி குளமும் வயலும் ஆறும் சேரும் இடம்



அம்மன் கோவில் சைட் விஊ

அன்னதான மட நுழைவு



அன்னதான மடம்!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

பெரிய குளம் உடைப்பு எடுத்த இடம் வயலஆறு

பெரிய குள கட்டு (மார்கெட் வழி



ஏறு மதுரை அடி மரம் சரிவு





ஆற்றில் இருந்து தோணி அடிபட்டது


பெரிய குள உடைப்பு

மார்கெட்



மீன் மார்க்கெட்







கடைக்குள் தண்ணீர்





பட்டிருப்பு சந்தி






பாலத்திலிருந்துதோணி முலமாக












பட்டிருப்பு சந்தி




களுவாஞ்சிகுடி தேசிய பாடசாலை